_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0000_Mekanisk overløbsrist overløbsvand
_0001_Stort firkantet spjæld
_0001_Stort firkantet spjæld
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0002_Regulator reguleringsbygværk
_0003_Regulator i brønd
_0003_Regulator i brønd
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0004_Skylleklap overdækket bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0005_Skylleklap til bassin
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0006_Rensning af overfladevand HydroSeparator
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
_0007_Overløbsrist børsterist kloakoverløb
Skylleklapper Korinth
Skylleklapper Korinth
Alpedalen_0008
Alpedalen_0008

Kloakoverløb til marine recipienter

Typiske krav:

Myndighederne kræver at overløbsvand renses inden udledning til marine recipienter. Der kan accepteres overløb med en hvis hyppighed, typisk mellem 2 og 20 gange per år.
Rensekrav forventes fastlagt iht. Bek. 1022.

Løsning:

Der foreslås en løsning hvor overløbsvand passerer en finrist (se HydroClean eller HydroScreen) og dernæst renses i HydroSeparatoren. Der etableres bypass mulighed i tilfælde af at HydroSeparatorens kapacitet overskrides. Bypass ledes til overdækket betonbassin. Bassinet forsynes også med overløbsmulighed (bypass) direkte til recipient i tilfælde af at bassinets kapacitet overskrides.

Ofte vil volumen i det eksisterende ledningsanlæg kunne udnyttes, og indeholde 2-3 mm nedbør. I kombination med en HydroSeparator med en kapacitet på 5-10 l/s/ha, vil overløb kunne begrænses til 1-2 gange per år, og dermed vil 85-90% af årsnedbøren blive renset.

De sidste 10-15 % af årsnedbøren, der udledes uden rensning gennem HydroSeparatoren vil stamme fra situationer med meget kraftig regn. I disse situationer vil den første og mest beskidte del af vandet blive renset og det er således kun den sidste og mindst beskidte del af vandet der udledes. Dermed er miljøbelastningen mindre for denne del af nedbøren. Ved at vælge en HydroSeparator med en højere kapacitet kan andelen af den urensede årsnedbør nedbringes yderligere.

Illustration af løsning med overløbsvand til marine recipienter

OverLTilMarine

Besparelse:

Besparelsen i bassinvolumen udgør ca. 100-200 m3 per ha. Det svarer til en besparelse på ca. 1 million kr. per ha tilsluttet areal når der sammenlignes med etablering af betonbassin med samme kapacitet.

Såfremt der er udledning til badevandsområde, kan der suppleres med desinfektion af det rensede overløbsvand.